Projekty Stacji Uzdatniania Wody

Wykonujemy kompleksową dokumentację modernizacji lub budowy nowych stacji uzdatniania oraz pompowni wody. Zakres prac obejmuje (w zależności od zakresu i potrzeb):

 • Przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowywanie projektów tych decyzji
 • Dostarczenie dokumentacji geodezyjnej - w przypadku braku aktualnych map do celów projektowych (1:500)
 • Dobór technologii i urządzeń uzdatniania
 • Wykonanie projektów budowlanych branży: technologicznej, architektoniczno-konstrukcyjnej, elektrycznej i automatyki, alarmowej, monitoringu, systemów dostępu
 • Wykonanie badań geotechnicznych wraz z dokumentacją
 • Wykonanie projektów studni głębinowych
 • Wykonanie kosztorysów oraz przedmiarów robót poszczególnych branż
 • Opracowanie specyfikacji technicznych
 • Opracowanie operatu wodno-prawnego
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji z dotacji unijnych

Przy sporządzaniu dokumentacji stosujemy nowoczesne i sprawdzone technologie, stawiamy duży nacisk na automatyzację procesów technologicznych, niską energochłonność urządzeń, niezawodność stosowanych rozwiązań i przede wszystkim stosujemy naturalne metody uzdatniania pozwalające na minimalizowanie ilości dozowanych środków chemicznych.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą niezbędne jest spotkanie oraz wizja lokalna, podczas której dokonamy analizy możliwości wykorzystania istniejących obiektów i urządzeń, możliwości lokalizacji nowych obiektów, przedstawimy szacunkową wartość inwestycji.

Z naszych usług projektowych skorzystali już m.in.:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim - projekt rozbudowy Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody “WISŁA” w Modlinie-Górka

Gmina Grabowo - projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejsocowści Gnatowo

Gmina Supraśl – projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabówka,

Gmina Stawiski – projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Sokołach oraz projekt budowy pompowni wody wraz z przebudową 500 m odcinka napowietrznej linii energetycznej,

Gmina Wiązowna – projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Majdan

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie - koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzakta

Miasto Tłuszcz – projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Tłuszczu

SPZOZ w Sokołowie Podlaskim - projekt i wykonanie Stacji Uzdatniania Wody w Szpitalu w Sokołowie Podlaskim

Oferujemy także wykonanie opracowań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego obejmujących:

 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmiany,
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz ekofizjografie.

Prowadzimy również usługi doradcze z w/w zakresu.