Usuwanie azotanów

Nadmiar azotanów wykrywa się obecnie w wodach podziemnych z terenów intensywnie wykorzystywanych rolniczo oraz sąsiedztwie nieszczelnych szamb. Jony NO3- są niebezpieczne dla niemowląt, powodując methemoglobinę i choroby nowotworowe, w przypadku osób dorosłych są traktowane jako prekursory kancerogenów, którymi są nitrozoaminy i nitrozoamidy.

Azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymienialnych(amonitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równomierna wymiana jonów azotanowych z uzdatnionej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymienalnej. Instalacje tego typu powinny pracować w pełnej automatyce i w sposób ciągły dostarczać wodę pozbawioną azotanów. Innym sposobem usuwania azotanów jest częściowa demineralizacja wody metodą odwróconej osmozy.